Tryezë Kombëtare “Reago Njerzishëm, Jo me Dhunë”

Final Event closing conference “React as Human, Against Violence”

On December 5th, 2016 at Tirana Hotel International, Counselling Line for Men and Boys in cooperation with Ministry of Social Welfare and Youth, organised the National Round Table “React as Human, Without Violence” for engaging men and boys in fighting domestic violence and jointly share common achievement and challenges in fighting violence against women and gender based violence as well as great results from the three year project of CLMB as part of Care International Project.

During this event we showed the video message “React as Human, not with violence”

The event had as distinguished panelist the following:

Mr. Blendi Klosi, Minister, Ministry of Social Welfare and Youth

Mr. Heinz Habertheuer, Head of Office, Austrian Development Agency, Albania

Mrs. Dewi van der Veerd, Ambassador of the Netherlands to Albania

Mrs. Ariel Ahart, Public Health Specialist,

In this activity participated around 100 stakeholders from government institutions, partner NGO-s and teachers from the schools we have worked with.

Also this activity was broadcasted in all main TV Channels in Albania. The number of people who reach this activity was very large. The news was broadcasted from national TVchannels such as Klan TV, Top Channel, Vizion + and public broadcaster TVSH. The news also was broadcasted in news TVs such as: News 24, Ora News and Report TV.

The following are some links for the Round Table organized from CLMB in different media

Më 5 dhjetor, 2016 në Hotel Tirana International, Linja e Këshillimit  për Burra dhe Djem, në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë organizuan Tryezës Kombëtare “Reago Njerzishëm, Jo me Dhunë” për angazhimin e burrave dhe djemve në luftën kundër dhunës në familje dhe së bashku ndanë arritjet dhe sfidat në luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës me bazë gjinore, si dhe rezultate të mëdha nga projekti tre vjeçar të CLMB si pjesë e projektit Care International.

Gjatë këtij  eventi  u shfaq Video  mesazhi “Reago Njerzishëm, Jo me Dhunë”

Ky event  kishte panelist të shquar si në vijim:

  1. Blendi Klosi, Ministër, Ministri e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
  2. Heinz Habertheuer, Shefi i Zyrës, Agjencia Austriake për Zhvillim, Albania

Znj Dewi van der Veerd, Ambasadori i Holandës në Shqipëri

Znj Ariel Ahart, Specialiste e Shëndetit Publik,

Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 100 aktorët nga institucionet qeveritare, OJQ-të partnere dhe mësues dhe nxenes nga shkollat që kemi punuar per tre vite.

Gjithashtu ky aktivitet u transmetua në të gjitha kanalet kryesore televizive në Shqipëri. Lajmi u transmetua nga TVchannels kombëtare si TV Klan, Top Channel, Vizion + dhe transmetuesin publik TVSH. Lajmi gjithashtu është transmetuar në TV lajme të tilla si: Neës 24, Ora Neës dhe Raporti TV.

Më poshtë janë disa linke për tryezën e rrumbullakët të organizuar nga CLMB e cila u shfaq në media të ndryshme

Portretizimi i gruas dhe gjuha e urrejtjes seksiste ne media

Diskutim i hapur me teme “Portretizimi i gruas dhe gjuha e urrejtjes seksiste ne media”. Ne kete takim ishin te ftuar panelistet Claudia Hinzer, Oficere Politike dhe Ekonomike në Ambasadën Kanadeze në Romë, deputet Nora Malaj dhe Milva Ikonomi, Profesor Rrapo Zguri si dhe Drejtoresha e Linjes se Keshillimit per Gra dhe Vajza, Iris Luarasi.

Ne takim morem pjese studente te Gazetarise te cilet u perfshine ne diskutim me panelistet dhe ndane eksperiencat personale lidhur me Gjuhen e Urrejtjes ne median Shqipetare.

Workshop “A real man never hurts a woman”

Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem vijon serinë e workshopeve në shkolla, nëpërmjet projektit ” A real man never hurts a woman”.
Sot, ishim me nxënësit e shkollës Harry Fultz. Gjatë këtij bashkëbisedimi tema ishte: “Njohja dhe shprehja e emocioneve”
Qëllimi i këtij workshopi ishte për t’i njohur emocionet bazë dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohen të rinjtë në të shprehurit e emocioneve të caktuara, pasojat dhe marrëdhëniet e tyre.

Nënshkrim i marrëveshjes së Linjës Kombëtare për viktimat e dhunës në familje

In November 25th, the Director of CLMB and CLWG signed the contract with Ministry of Social Welfare for being the National Hotline Center for Victims of Domestic Violence.

The activity was covered from every media in the country and in the event that started officially the 16 days in Albania participated more than 500 hundred people.

04

Më 25 Nëntor, Drejtoresha Ekzekutive e Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem dhe Linjës së Këshillimit për Grad he Vajza, nënshkroi me Ministrin e Mirëqënies Rinisë dhe Sporteve  marrëveshjen e Linjës Kombëtare për viktimat e dhunës në familje. Tashmë një numër pa pagesë , 116 117, do të jetë në dispozicion të çdo rasti në nevojë. Ky aktivitet I cili pati një pjesmarrje të madhe përkon me fillimin e 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës në familje.

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri vesh ngjyrën portokalli

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri veshi ngjyrën portokalli në mbështetje të 16 ditëve të aktivizmit edhe nëpërmjet organizimit të dy eventeve “Femsaloon” me temë dhunën me bazë gjinore. Takimi i parë i 7 dhjetorit diskutoi rolin e medias në mbulimin e çështjeve dhe dhunës me bazë gjinore. Në takimin e dytë, më 10 dhjetor, pjesëmarrësit patën mundësinë të diskutonin krimin me bazë gjinore nëpërmjet shembujve dhe rasteve konkrete. Të dyja këto takime nxitën një shkëmbim intensiv përvojash dhe idesh në lidhje me situatën në Shqipëri, sfidat e grave të dhunuara, mbulimin mediatik të dhunës me bazë gjinore si dhe efektivitetin e mekanizmave për raportimin dhe mbrojtjen e viktimave, me theks të veçantë mbi rolin e Policisë së Shtetit në përgjigje ndaj këtyre sfidave.

Forumi “Orange the World”

Eventi u zhvillua në Muzeun Historik Kombëtar dhe kishte si qëllim për të ndihmuar në ndërgjegjësimin e nxënësve të shkollave të mesme për dhunën me bazë gjinore dhe nismat që ekzistojnë për ta parandaluar atë. Gjatë aktivitetit u shfaq e një video të shkurtër, me intervista të të të mbijetuarve të dhunës në familje, dhe u vazhdua me mesazhe të shkurtra / dëshmi të dy nxënësve të shkollave të mesme, dy aktivistë, të mbijetuar dhe një gazetar.

Një ekspozitë me fotografi mbi temën e barazisë gjinore u shfaq në sallën e ngjarjeve.