Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem në kuadër të programit “Iniciativa e Djemve të Rinj”, organizoi një trajnim me studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës. Gjatë trajnimit u prezantua projekti “Iniciativa e Djemve të Rinj” si dhe shpjegua Manualit M. Bazuar në këtë manual u trajtuan çështje si sfidat me të cilat të rinjt ballafaqohen, koncepti i burrit në shoqërinë tone, barazia gjinore, emocionet, dhuna me bazë gjinore etj. Studentët patën mundësinë gjithashtu të njihen me metodologjinë e përdorimit të Manualit M gjatë implementimit të këtij projekti.

Counseling Line for Men and Boys in the framework of “Young Men Initiative” organized a training with students of the Faculty of Social Sciences at the University of Tirana. Part of the training was the presentation of the project “Young Men Initiative ” as well as an explanation of the Manual M. Based on this manual were addressed issues such as: the challenges that the youth is facing, the concept of men in our society, gender equality, emotions, gender based violence etc. Students also had the opportunity to familiarize themselves with the methodology of using the Manual M during the implementation of this project.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>