Final Event closing conference “React as Human, Against Violence”

On December 5th, 2016 at Tirana Hotel International, Counselling Line for Men and Boys in cooperation with Ministry of Social Welfare and Youth, organised the National Round Table “React as Human, Without Violence” for engaging men and boys in fighting domestic violence and jointly share common achievement and challenges in fighting violence against women and gender based violence as well as great results from the three year project of CLMB as part of Care International Project.

During this event we showed the video message “React as Human, not with violence”

The event had as distinguished panelist the following:

Mr. Blendi Klosi, Minister, Ministry of Social Welfare and Youth

Mr. Heinz Habertheuer, Head of Office, Austrian Development Agency, Albania

Mrs. Dewi van der Veerd, Ambassador of the Netherlands to Albania

Mrs. Ariel Ahart, Public Health Specialist,

In this activity participated around 100 stakeholders from government institutions, partner NGO-s and teachers from the schools we have worked with.

Also this activity was broadcasted in all main TV Channels in Albania. The number of people who reach this activity was very large. The news was broadcasted from national TVchannels such as Klan TV, Top Channel, Vizion + and public broadcaster TVSH. The news also was broadcasted in news TVs such as: News 24, Ora News and Report TV.

The following are some links for the Round Table organized from CLMB in different media

Më 5 dhjetor, 2016 në Hotel Tirana International, Linja e Këshillimit  për Burra dhe Djem, në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë organizuan Tryezës Kombëtare “Reago Njerzishëm, Jo me Dhunë” për angazhimin e burrave dhe djemve në luftën kundër dhunës në familje dhe së bashku ndanë arritjet dhe sfidat në luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës me bazë gjinore, si dhe rezultate të mëdha nga projekti tre vjeçar të CLMB si pjesë e projektit Care International.

Gjatë këtij  eventi  u shfaq Video  mesazhi “Reago Njerzishëm, Jo me Dhunë”

Ky event  kishte panelist të shquar si në vijim:

  1. Blendi Klosi, Ministër, Ministri e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
  2. Heinz Habertheuer, Shefi i Zyrës, Agjencia Austriake për Zhvillim, Albania

Znj Dewi van der Veerd, Ambasadori i Holandës në Shqipëri

Znj Ariel Ahart, Specialiste e Shëndetit Publik,

Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 100 aktorët nga institucionet qeveritare, OJQ-të partnere dhe mësues dhe nxenes nga shkollat që kemi punuar per tre vite.

Gjithashtu ky aktivitet u transmetua në të gjitha kanalet kryesore televizive në Shqipëri. Lajmi u transmetua nga TVchannels kombëtare si TV Klan, Top Channel, Vizion + dhe transmetuesin publik TVSH. Lajmi gjithashtu është transmetuar në TV lajme të tilla si: Neës 24, Ora Neës dhe Raporti TV.

Më poshtë janë disa linke për tryezën e rrumbullakët të organizuar nga CLMB e cila u shfaq në media të ndryshme

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>